Personuppgiftspolicy Stugor Edsåsdalen AB (SEAB)


Vi skyddar dina personuppgifter

Vårt mål med denna policy är att på ett tydligt sätt beskriva för dig hur vi hanterar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i tryggt förvar och inte missbrukas.

 

Nedan beskriver vi hur och varför SEAB behandlar personuppgifter när du gör en bokning och handlar hos oss. Bokningsvillkoren ligger med som en bilaga i bokningsbekräftelsen. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Stugor Edsåsdalen AB 559409–0242                

 

1.    Vilka personuppgifter samlar vi in och varför

 

Uppgifter som samlas in för att hantera en bokning

När du bokar en produkt hos SEAB samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din bokning. Om bokningen omfattar flera i ditt resesällskap samlar vi in dessa uppgifter även för dem förutsatt att detta krävs för att fullgöra bokningen. 

 

  • Personens namn och i förekommande fall namn på medresenärer.
  • Kontaktuppgifter: epostadress, telefonnummer och postadress
  • Uppgifter om aktuell bokning, t ex ankomst och avresa, önskad rumstyp

 

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar oss i syfte att hantera kundförhållandet mellan oss. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende.

 

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in din epostadress för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Om ni är flera i ditt ressällskap och du lämnar personuppgifter om andra gäster måste du vara säker på att dessa gäster samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. 

Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen.


Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster
När du besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten genom Google Analytics. Datatrafiken som vi registrerar kopplas inte till dig som person utan datatrafiken anonymiseras och tjänsten registrerar endast vilka sidor du som besökare använder dig av, lagrar det och presenterar det som statistik för SEAB som är webbplatsens ägare.

 

2.    Hur använder vi och lagrar dina uppgifter

 

Rättslig grund för hanteringen 

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller bokningstjänsten med stöd av intresseavvägning, när vi har ett berättigat intresse att använda uppgifterna för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier, samt med stöd i en rättslig skyldighet för att kunna följa lagar och förordningar.

 

För att administrera din bokning

För att kunna leverera de tjänster och produkter du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut en bokningsbekräftelse och att genomföra betalningen av de produkter du har beställt. Dessutom för att skicka ut viktig information om din kommande vistelse och erbjudanden kopplade till produkten (dvs. för att fullgöra avtalet och med stöd av vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster).

Administration av din bokning inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av betalkort (dvs. fullgöra rättsliga förpliktelser).

 

För att kunna ge dig kundservice

Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din bokning. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden eller t.ex. reklamationer. (dvs fullgöra avtalet med dig och med stöd av vårt berättigade intresse att ge dig god service).

 

Marknadsföring i nyhetsbrev

Vi använder din epostadress för att skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Om du inte önskar ta emot marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom att tacka nej till fortsatta utskick och då raderas din epostadress från utskickslistan.

 

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

 

Lagringstider

Personuppgifter lagras så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen som beskrivits ovan eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. 

De personuppgifter vi samlar in vid en bokning sparas i vår kunddatabas i minst så många år som krävs enligt bokföringslagen. Personuppgifterna sparas också för att vi ska kunna uppfylla de lagkrav avseende tillsyn som finns för paketresor och för att det ska finnas dokumentation kring bokningen vid en eventuell reklamation.

Därutöver lagrar vi personuppgifterna som underlag för marknads- och kundanalyser och för statistikändamål. Om du registrerar dig för att ta emot vårt nyhetsbrev kommer vi att spara de uppgifter som behövs för att administrera detta så länge du inte avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller på annat sätt meddelar oss att du inte längre vill ta emot detta.


3.    Utlämning av personuppgifter

Stugor Edsåsdalen AB säljer aldrig personuppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut personuppgifter till följande kategorier av mottagare: Leverantörer som tillhandhåller tjänster som du själv efterfrågat, den bank där du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med Swish eller andra mottagare när det följer av lagkrav eller myndighetsbeslut.

Samarbetspartners eller leverantörer som hanterar personuppgifter för SEAB ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att de personuppgifter vi ansvarar för hanteras på ett korrekt och säkert sätt. 

När personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

 

4.    Avtalspartners och IT-leverantörer

Alla dina personuppgifter är lagrade lokalt hos SEAB som därmed är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. I de fall dina personuppgifter hanteras även hos någon av våra avtalspartners ska det alltid finnas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören så att vi kan säkerställa att de personuppgifter vi ansvarar för hanteras på ett korrekt och säkert sätt. 

 

5.    Dina rättigheter

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Dessa är dina rättigheter i behandlingen av dina personuppgifter:

  • Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
  • Du har rätt att få uppgifter borttagna

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av lagkrav. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

 

Du kan när som helst själv välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att anonymisera de personuppgifter vi har om dig.